Oddaja vaj, Tipo A IP

Oprema in materiali
Vse opravljene vaje od 1 do 4 oddaj na listih A3 formata, opremi jih s kolofonom v velikosti 12 t. e. pisava Myriad: Ime in priimek, ALUO, IP Tipografija A, 2018/2019.
5. vajo oddaj na printu formata pokončni A2, in v digitalni obliki .pdf tukaj.

Rok oddaje
14. 1. ob 15 h: zadnje korekture
15. 1. ob 11h: oddaja za razstavo

Izjava na plakatu; 4. (izpitna) naloga, Tipo II

Kontekst
Za umetniške in oblikovalske prakse so značilne intelektualna brezmejnost in kritična odzivnost. V zgodovini so umetniki s svojimi stvaritvami mnogokrat pomembno reflektirali družbene probleme in pomagali pri razumevanju le-teh. Aktualen primer –, ki v najširšem smislu opozarja človeštvo na izčrpavanje planeta, na katerem migriramo – je izjava slovite performerke Marine Abramović: „We’re all in the same boat“. Z njo je obeležila letošnjo 50. tržaško regato Barcolana in razplamtela politične strasti. Na eni strani so izjavo v avantgardnem likovnem jeziku prepoznali kot politično propagando in jo označili za nasprejemljivo, na drugi strani so naročniki izjavo trdno zagovarjali kot univerzalno sporočilo, ki vse nas opozarja na okoljsko problematiko in jo uporabili za namene promocije regate. Umetnica ni odstopila od svoje ideje in ostala nedosegljiva za komentarje.

Naloga
Na listu dimenzije pokončni A2 (420 × 596 mm) oblikuj tipografski plakat z izjavo: „We’re all in the same boat“.

Izvedba
Plakat lahko oblikuješ analogno ali digitalno črno-belo ali v barvah. Uporabiti smeš le tipografska sredstva (pisave). Uporaba podob (ilustracije ali fotografije) ni dovoljena.

Nasvet
Dobro se seznani z družbenim kontekstom izjave. Premisli o mnogih plasteh njenenega sporočila in se odzovi z lastnim vizualnim jezikom.

Časovnica
– 1. korektura, 18. december 2018: organizacijske skice, zasnova predstavitve (obvezno na papirju)
– 2. korektura, 8. januar 2019: potrditev celote in podrobnosti za izvedbo (obvezno na papirju)
– oddaja s prezentacijo: 15. januar 2019: visokoresolucijski print na papirju, datoteke pdf tukaj

Plakat opremi s kolofonom v velikosti 10 t. e.:
Ime in Priimek, Tipografija II, 2018/2019, 4. naloga: Izjava na plakatu (M. Abramović: „We’re all in the same boat“)

Modularna abeceda; vaja 5, Tipo A IP

Črke, osnovane na modularnih mrežah, so stalni oblikovalski problem, ki zahteva celovit premislek, kako spojiti ortogonalni modularni princip z organskimi potezami v črkah.

Izvedba
S pomočjo spletne aplikacije Fontstruct oblikuj in realiziraj pisavo. Vsebovati mora vseh 26 znakov latinice (minuskule ali majuskule, če želiš, lahko tudi oboje). Načrtovati smeš le  s tremi osnovnimi elementi: kvadrat, četrtkrog in enakokraki trikotnik (pol kvadrata). Font naloži na računalnik. Na pokončnem formatu A2 cm izdelaj privlačen vzorčnik, ki vsebuje vse znake in ime pisave.

Nasvet
Zamisel fonta najprej skiciraj na karo papir, bodi pozoren na razmerja črkovnih pasov, črk in njihovih anatomskih delov, premisli kontrast in njegovo distribucijo. Začni sistematično pri znakih, ki vsebujejo več genskega materiala (npr: adhesion)

Kolofon
V velikosti 12 t. e. pisava Myriad.
Ime in priimek, ALUO, IP Tipografija A, 2018/2019

Črkovna vrsta; Izpitna naloga, MA Tipo OČV

Črkovna vrsta
Oblikuj in načrtuj črkovno vrsto, ki jo razvijaš na lastnih izhodiščih. Črkovna vrsta naj vsebuje vseh 26 znakov latinske abecede s šumniki za zapis slovenskega jezika (majuskule ali minuskule). Črkovni vrsti lahko števke, osnovna ločila; nealfabetne znake dodaš po potrebi. Poudarek je na kakovosti, ne pa količini glifov.

Časovnica
17. december 2018:
– draft verzija .otf fonta

7. januar 2019:
– 1. korektura vzorčnika
– finalni opis pisave v .txt formatu (min 70, max 150 besed)
– finalni mini specimen za font od sošolca v .pdf formatu (font v krivulje, ime datoteke: Pisava_mini)

14. januar 2019:
– 2. korektura/potrditev vzorčnika
– finalna verzija .otf fonta

16. januar 2019:
– sprintan vzorčnik/plakat 70 × 100 cm za razstavo vsebuje vzorčnik, niz vseh glifov in proces nastanka pisave (pogoj za pristop na 1. izpitni rok)

21. januar 2019 ob 10h (1. izpitni rok): 22. januar ob 9.30h:
– ustna predstavitev pisave in povratna informacija

Oddaja
Za predloge uporabi naslednje datoteke:
predloga za plakat, 70 × 100 cm (vzorčnik, proces, opis)
predloga za mini specimen , 12,6 × 12,6 cm, ki ga narediš s fontom od sošolca
Merriweather Sans font

Poimenovanje datotek: Ime_Priimek_Pisava, oddaja v oblak.

Mikrotipografija; 3. naloga, Tipo II

Kontekst
Kakovost tipografske stvaritve je moč prepoznati izven osebnih preferenc; občutek za harmonijo, skladen stavek in enakomernost tipografskih elementov je poklicna veščina grafičnega oblikovalca, ki jo razvija skozi svojo kariero.

Naloga
Na 3 listih dimenzije A3 pokončni ali ležeči prikaži prelome dveh različnih besedil.

1. list: a) znanstveno besedilo
– naslov, uvod, tekoče besedilo s poudarki in opombami; 6 do 8 stolpcev

2. list: b) dramsko besedilo
– besedilo v dialogih; 4 strani

3. list: c) vsebuje tehnične podatke za vsako prelomljeno besedilo in posamični slog, ki jih napišes sam: uporabljene pisave, velikosti fontov, medvrstični razmik, širina in globina stolpcev, nastavitve delitev in poravnave, debeline in sivine linij.

Izvedba
Besedili postavi v Adobe Indesignu, jih izvozi kot .pdf in pozicioniraj na liste tako, da bo jasno razločen rob dokumenta. V primeru, da so dokumenti pomanjšani (max. 80 %), to tudi ustrezno označi na listih.

Nasvet
Dobro se seznani z vsebino in žanrom. Skrbno strukturiraj dokumente in vzpostavi nedvoumno hierarhijo. Enakovredno obravnavaj enake elemente. Bodi pozoren na pravopisna in mikrotipografska pravila. Ne tlači in ne stiskaj besedila. V prelomu pokaži njegove tipične značilnosti.

Časovnica
– 1. korektura, 27. november: pregled vsebine, ustreznost strokovnih izrazov, organizacijske skice, zasnova predstavitve (obvezno na papirju)
– 2. korektura, 4. december: potrditev celote in podrobnosti za izvedbo (obvezno na papirju)
– oddaja s prezentacijo: 11. december: visokoresolucijski čb laserski print na papirju, datoteke pdf tukaj

Vse liste opremi s kolofonom v velikosti 10 t. e.:
Ime in Priimek, Tipografija II, 2018/2019, 3. naloga: Mikrotipografija a), b), c)

Ekstra mastne črke; vaja 4, Tipo A IP

Problem beline je stalnica v tipografskem oblikovanju. Bela protioblika v črkah ima enakovredno oblikotvorno funkcijo kot njeni črni obrisi. Ekstremna količinska razlika med belo in črn še posebej poudari pomen protioblik za prepoznavnost črkovnih form. Z odvzemanjem čimmanj beline oblikuj niz minuskul ali majuskul tako, da bodo nastale čimbolj krepke oz. ekstra mastne t.i. črne črke.

Izvedba
Iz črnega kartona si pripravi trakove enotne širine med 6 in 9 cm. Iz njih izreži črke in jih na ležečem formatu A3 stavi v kompozicijo (črke so lahko v različnih smereh) z visoko tipografsko tonsko vrednostjo.

Nasvet
Naskiciraj si idejo črk in skušaj izrezati čimmanj belega prostora. Bodi pozoren na skladnost protioblik pri podobnih črkah. Načrtuj sistematsko in s premišljeno izbiro protioblik skušaj preseči preproste geometrijske forme.

Kolofon
V velikosti 12 t. e. pisava Myriad.
Ime in priimek, ALUO, Tipografija A IP, 2018/2019

Šablone; vaja 3, Tipo A IP

Iz realizirane naloge #1 ali naloge #2 izberi črke, iz katerih izdelaš šablone. Premisli sestavne dele svojih črk: deblo, okrogla poteza, zaključek, serif … Načrtuj sestavljivost, modularnost, ponovljivost. Optimiziraj postopek izdelave šablon in šabloniranja.
1) Šabloniraj poljubno besedo z najmanj 6 znaki, ki obvezno vsebuje črke z vsaj enim podaljškom navzgor in enim podaljškom navzdol. Bodi pozoren na prostor med črkami.
2) Delaj s črkami x-višine 5 cm, da jih lahko preveriš od daleč. Če bo beseda preširoka za končni izdelek na A3, jo smeš pred oddajo proporcionalno pomanjšati.
3) Podpiši se na list.

Izvedba
Na ležečem formatu A3 predstavi besedo in dolepi šablone (sestavne dele). Šabloniraj natančno; temne črke na belem ozadju.

Kolofon
V velikosti 12 t.e. pisava Myriad.
Ime in priimek, ALUO, IP Tipografija A, 2018/2019

Izbor ustrezne pisave; 2. naloga, Tipo II

Kontekst
V vizualnih sporočilih imajo pisave več funkcij. Poleg podajanja osnovnih besedilnih informacij so tudi elementi identitete, njihove oblikovne karakteristike pa bralcem pomagajo pri prepoznavanju, razumevanju in razvrščanju vidnih sporočil. Pisave so intelektualna lastnina, zanje veljajo standardi zaščite in uporabe programske opreme.

Naloga
Na 3 listih dimenzije A3 ležeči predstavi družino pisav ali več različnih pisav, izbranih po 6 parametrih: naročnik, funkcija, razpon rezov, jezikovne zahteve, ciljna publika in proračun, ki si jih prejel na predavanju.

1. list
– navedba dodeljenih parametrov
– ime(na) izbrane črkovne družine, dostopnost, tehnični podatki in stroški licenciranja
– povzetek dovoljenj uporabe iz EULA (End User Licence Agreement)
– kratka utemeljitev izbora z opisom do 30 besed

2. list
– funkcionalnost in oblikovne karaktristike
– abcedni niz miniskul, majuskul, niz števk, ločil in nealfabetnih znakov
– razpon zahtevanih rezov

3. list
simulacija uporabe na funkcionalnih parametrih

Nasvet
Dobro premisli organizacijo vsebin na listih, sploh če izbereš pisave različnih proizvajalcev. Hierarhija informacij naj bo jasno strukturirana, berljiva in razumljiva.

Časovnica in izvedba
– 1. korektura, 6. november: pregled vsebine, ustreznost strokovnih izrazov, organizacijske skice, zasnova predstavitve (obvezno na papirju)
– 2. korektura, 13. november: potrditev celote in podrobnosti za izvedbo (obvezno na papirju)
– oddaja s prezentacijo: 20. november: visokoresolucijski čb laserski print na papirju, datoteke pdf tukaj

Vse liste opremi s kolofonom v velikosti 10 t. e.:
Ime in Priimek, Tipografija II, 2018/2019, 2. naloga: Izbor ustrezne pisave: Ime(na) črkovne družine

Typecooker; vaja 2, Tipo A IP

Na podlagi danih parametrov nariši črke in jih stavi v besedo z najmanj 6 črkami. Ni potrebe, da je smiselna, pomemben je ritem belega prostora in črnih potez. Vedi, da še tako lepe črke izgledajo slabo, če ne tvorijo lepe skupine. Doma nadaljuj nalogo s spremembo enega ali dveh parametrov.

Črke smeš izrezati in nalepiti v končno obliko besede. Lahko skiciraš ob strani, a končne risbe morajo biti natančne in kotrastne. To pomeni, da jih očrtaš s tankim in zapolniš z debelim flumastrom.

TypeCooker je orodje, ki narekuje prostoročne vaje za risanje črk. Algoritem naključno ustvari seznam zahtev relevantnih za črkovno vrsto. Vsaka naloga vsebuje drugačna pravila, ki na svoj način rešujejo oblikovalski problem. Typecooker izhaja iz predavanj in delavnic tipografije na Kraljevi akademiji za v umetnost v Haagu.

Kolofon
V velikosti 12 t. e. pisava Myriad.
Ime in priimek, ALUO, IP Tipografija A, 2018/2019

Motivi in izhodišča; naloga 1, MA Tipo OČV

Na osnovi vprašanj predstavi svoja izhodišča in motive za oblikovanje črkovne vrste. Prezentacijo v formatu pdf pripravi z utemeljitvami, primeri in referenčnimi pisavami. S sabo prinesi tudi skice. Vzami si čas za tehten premislek, saj bodo predstavljena izhodišča temelj za razvoj pisave.

Časovnica
– 22. 10. razprava s korekturami
– 29. 10. potrditev izhodišč

Oddaja prezentacije v oblak.

Dvojni svinčnik; vaja 1, Tipo A IP

Z metodo dvojnega svinčnika nariši besedo lenoba v dveh različicah:
1. počrni zgolj sledi svinčnika
2. prvo različico nadgradi s spremembo največ dveh parametrov (kontrast, proporc, debelina, serif, … ) v črke tako, da bodo podobne tiskarskim.

Izvedba
Na ležečem formatu A3 predstavi obe različici besede lenoba. Izrisani morata biti natančno: črne črke x-višine vsaj 5 cm na belem ozadju. Kako narediš orodje, je opisano tukaj.

Nasvet
Na podlagi kritike šolske vaje izvedi popravke.

Kolofon
V velikosti 12 t. e. pisava Myriad.
Ime in priimek, ALUO, IP Tipografija A, 2018/2019

Časovnica
8. 10. začetek vaje v šoli
15. 10. oddaja in evalvacija

Predstavitev črkovne družine; 1. naloga, Tipo II

Koncept
Poznavanje značilnosti pisav je ključnega pomena za tipografsko ustvarjanje. Razumevanje likovnih specifik in namembnosti pisav nam je v pomoč pri izboru ustreznega črkovnega materiala za določen oblikovalski problem.

Naloga
Na 3 listih dimenzije A3 ležeči objektivno predstavi črkovno družino, ki ti je bila dodeljena na predavanju. Uporabljaj slovensko izrazoslovje.

1. list
– oblikovne značilnosti, analiza razmerij, ključnih znakov in specifični detajli
– podatki: ime črkovne družine, avtor, leto nastanka, zgodovinski kontekst, založba/črkolivnica, kategorija, namen uporabe, dostopnost
– kratek opis do 30 besed

2. list
– abcedni niz miniskul, majuskul, niz števk, ločil in nealfabetnih znakov
– obseg rezov

3. list
simulacija uporabe v stvarnosti

Nasvet
Dobro premisli organizacijo vsebin na listih. Hierarhija informacij naj bo jasno strukturirana, berljiva in razumljiva, čemur prilagodiš tudi izbor pisave zanje.

Časovnica in izvedba
– 1. korektura, 16. oktober: pregled vsebine, ustreznost strokovnih izrazov, organizacijske skice, zasnova predstavitve (obvezno na papirju)
– 2. korektura, 23. oktober: potrditev celote in podrobnosti za izvedbo (obvezno na papirju)
– oddaja s prezentacijo: 30. oktober: visokoresolucijski čb laserski print na papirju, datoteke pdf tukaj

Vse liste opremi s kolofonom v velikosti 10 t. e.:
Ime in Priimek, Tipografija II, 2018/2019, 1. naloga: Predstavitev črkovne družine: Ime črkovne družine

Predstavitev literature

Branje
V knjižnici na podlagi lastnega zanimanja izberi knjigo s tipografske police. Seznani se z njeno vsebino in avtorjevo idejo ter jo v povzetku predstavi kolegom.

Naloga
Pri predstavitvi izpostavi področje, stopnjo razprave (znanstvena, poljudna, praktična, referenčna), kakovost in verodostojnost slikovnega gradiva, strukturo poglavij in koristnost referenc. Upoštevaj tudi aktualnost in relevantnost informacij v kontekstu današnjega časa.

Izvedba, 8. 10. 2018
Na predstavitev prineseš knjigo in pripraviš 5 min prezentacijo na prosojnicah v pdf formatu. Po prezentaciji sledi 5 min debata o knjigi.

Datoteke oddaš najkasneje 1 uro pred predavanjem tukaj.

Dvojni svinčnik

Dvojni svinčnik je orodje, ki posnema široko pero. Narediš ga iz para svinčnikov in para gumic. Med konici svinčnikov vstaviš zagozdo iz radirke za lažjo nastavitev širine pisala.