Publikacija; 4. naloga, Tipo II

Koncept
Organizacija in nadzor vsebin sta med najpomembnejšimi oblikovalskimi veščinami. Govora je o razporedu grafičnih elementov po površini formata, ki je lahko stran v knjigi, plakat, znak, zaslon spletne strani … Z različnimi kompozicijskimi pristopi ustvarjamo ritem, ravnotežje, harmonijo ali njihova nasprotja. Večinoma se posamezna stran obnaša zgolj kot sekvenca, saj je sestavni del ritmične celote (knjige, revije, spletne strani, …). Pri tem velja, da je s celoto povezana preko skupnih elementov. V takih primerih se odločamo za  prelom temelječ na mrežah, ker prinaša racionalizacijo, sistematizacijo in optimizacijo oblikovalskih procesov.

Naloga
Načrtuj, oblikuj in izdelaj publikacijo (knjižico, zvezek) z naslovom Tipografija za prvi razred. Besedilo interpretiraš z znanimi tipografskimi sredstvi, pri čemer upoštevaš konvencijo knjižnega ustroja: ovitek, notranja naslovnica, kazalo, poglavja, kolofon … Skrbno načrtuj tipografsko mrežo, na kateri izvedeš prelom besedila z jasno hierarhijo. Delo v digitalni aplikaciji si olajšaj z nastavitvami odstavkov (Paragraph styles) in besedilnih sklopov (Character styles).

Nasvet
Za lažje razumevanje knjižne strukture in tipografskih pravil je na voljo skripta prof. Lucijana Bratuša Oblikujem knjigo. Izberi družine ali kombinacije pisav, ki imajo dovolj različic (pokončna, kurzivna, krepka, kapitelke, …), da jih apliciraš na naslove, tekoče besedilo, opise, opombe, poudarke.  Ob izboru bodi pozoren na jezikovno podporo in legalen dostop do fontov.

Izvedba
Tiskovina obsega najmanj 16 strani knjižnega bloka, ovitek/platnice štejejo posebej. Delaj v črnobeli tehniki brez uporabe slikovnega gradiva. Pripravi svoj nabor oblikovalskih izhodišč; kar pomeni, da materiale, format in velikost publikacije določiš sam, vendar površina knjižne strani ne sme biti manjša od 216 cm². Delaš digitalno. Strani sprintaš obojestransko v smiselnem zaporedju, pole prepogneš in zložiš drugo v drugo, preluknjaš, zvežeš/zašiješ s pamfletno vezavo na 5 lukenj ali katero drugo in natančno porežeš. Še posebej pazi na pozicije grafičnih elementov, ki segajo v živ rob ali v hrbet.

Časovnica
– 1. korektura: sreda, 21. december: specifikacija elementov grafičnega jezika, organizacijska zasnova publikacije, zasnova preloma
2. korektura: sreda, 28. december: pregled pred oddajo
– oddaja: sreda, 11. januar 2023 (skupaj z ostalimi nalogami za semestrsko razstavo): prototip v fizični obliki, datoteke pdf v oblak. (Poimenovanje: Ime_Priimek_4_naloga.pdf)

Prelom eseja; 2. naloga, Tipo II

Kontekst
Kakovost tipografske stvaritve je moč prepoznati izven osebnih preferenc; občutek za harmonijo, skladen stavek in enakomernost tipografskih elementov je poklicna veščina grafičnega oblikovalca, ki jo razvija skozi svojo kariero.

„The Crystal Goblet“ je esej Beatrice Warde, ki ga je prvič objavila pod naslovom „Printing Should Be Invisible“ na predavanju v Londonu, 1932. Esej je zgodovinski poziv k čistosti v tisku. Je dogma o „nevidni“ tipografiji. Večkrat ponatisnjen še vedno predstavlja temelj koncepta jasne tipografije in neposredne predstavitve vsebine. Kot študijsko gradivo pa naj bi ves ta čas pojasnjeval delovanje tipografije, kot da bi bila hkrati samoumevna in nezmotljiva. Warde primerja, da je na natisnjeni strani besedilo kot dobro vino, tipografija pa je prozorna kristalna čaša, ki ga vsebuje. Trdi, da je idealna posoda za vino tista, ki razkriva njegove vrline. Od tod tudi naslov eseja, v katerem zagovarja disciplino in ponižnost, ki sta potrebni za ustvarjanje tiho postavljenih, „preglednih“ knjižnih strani.

Po desetletjih sklicevanja na metaforo kristalne čaše, se med kritičnimi tipografi pojavljajo utemeljeni pomisleki, da ta ideja vsebino in njeno predstavitev nesmiselno in po nepotrebnem ločuje. Kajti, če je tipografija vizualna sestavina reproducirane besede, velja tudi obratno: besedilo brez tipografske komponente nima nobenih vizualnih značilnosti.

Naloga
Preberi esej (-> v .txt formatu) in ga stavi/prelomi tako, da bo videz besedila tvoj odziv na esej. Tipografskih sredstev se poslužuješ poljubno in po lastni presoji, a pod pogoji:
– vzpostaviš hierarhijo dokumenta (avtor, naslov, podnaslov, glavno besedilo z odstavki, opomba, pagina, …),
– z besedilom ne ilustriraš, kakršnekoli „čaše“ so prepovedane,

– besedilo staviš črno na belem,
– svojo rešitev opremiš z informativnimi opisi in sicer tako, da specificiraš variacije besedil: font(i), velikost(i) in razmik(i),
– rešitev predstaviš na ležečih A3 listih tako, da strani preloma označiš z linijami deb. 1 pt. (glej shemo)
– kolofon v velikosti 10 t. e.: Ime in Priimek, Tipografija II, 2022/2023, 2. naloga: The Crystal Goblet

Nasvet
Uporabi že pridobljena tipografska znanja.

Časovnica
korektura: 11. november: organizacijske skice, koncept, likovni jezik;
oddaja z javno prezentacijo: 18. november: visokoresolucijski laserski print na papirju, datoteke pdf v oblak. (Poimenovanje: Ime_Priimek_2_naloga.pdf)

Izbor ustrezne pisave; 1. naloga, Tipo II

Kontekst
V vizualnih sporočilih imajo pisave več funkcij. Poleg podajanja osnovnih besedilnih informacij so tudi nosilni elementi identitete. Njihove oblikovne karakteristike bralcem pomagajo pri prepoznavanju žanrov, razumevanju kontekstov in razvrščanju vidnih sporočil. Različne oblikovalske naloge, zahtevajo različne tipografske rešitve. Ob skrbnem načrtovanju preloma je izbor pisave pomeben dejavnik, saj mora zadostiti jezikovne standarde obenem pa vpliva na pojavnost besed in besedil. Pisave so intelektualna lastnina. Za fonte veljajo standardi zaščite in uporabe programske opreme.

Naloga
Na 3 listih dimenzije A3 ležeči predstavi družino pisav ali kombinacijo več različnih pisav, izbranih po 7 parametrih (naročnik, žanr, funkcija, medij, razpon rezov, jezikovne zahteve in proračun), ki si jih prejel na predavanju.

1. list
simulacija uporabe pisave oziroma aplikacija na objektih ali besedilih

2. list
– abcedni niz miniskul, majuskul, niz števk, ločil in nealfabetnih znakov
– razpon zahtevanih rezov

3. list
– ime(na) izbranih pisav, avtor(ji) ime in url naslov založbe, ki ponuja pisavo
– navedba dodeljenih parametrov
– strošek licence, izvleček iz EULA
– kratka utemeljitev izbora z opisom do 30 besed
– funkcionalnost in oblikovne karakteristike (npr.: vzorec besedila, detajli iz vzorčnika)

Nasvet
Dobro premisli organizacijo vsebin na listih, še posebej, če izbereš pisave različnih ponudnikov. Hierarhija informacij naj bo jasno strukturirana, berljiva in razumljiva. Uporabiš lahko tudi testne fonte, ali pa napise simuliraš z zajemom slike s typetesterjev, pomagaš si tudi s .pdf vzorčniki/specimeni.

Časovnica in izvedba
konzultacije: 21. oktober: pregled vsebine, ustreznost strokovnih izrazov, organizacijske skice, zasnova predstavitve
oddaja z javno prezentacijo: 28. oktober: visokoresolucijski laserski print na papirju, datoteke pdf v oblak. (Poimenovanje: Ime_Priimek_1_naloga.pdf)

Vse liste opremi s kolofonom v velikosti 10 t. e.:
Ime in Priimek, Tipografija II, 2022/2023, 1. naloga: Izbor ustrezne pisave: Ime(na) črkovne družine

Izjava na plakatu; 4. (izpitna) naloga, Tipo II 2018

Kontekst
Za umetniške in oblikovalske prakse so značilne intelektualna brezmejnost in kritična odzivnost. V zgodovini so umetniki s svojimi stvaritvami mnogokrat pomembno reflektirali družbene probleme in pomagali pri razumevanju le-teh. Aktualen primer –, ki v najširšem smislu opozarja človeštvo na izčrpavanje planeta, na katerem migriramo – je izjava slovite performerke Marine Abramović: „We’re all in the same boat“. Z njo je obeležila letošnjo 50. tržaško regato Barcolana in razplamtela politične strasti. Na eni strani so izjavo v avantgardnem likovnem jeziku prepoznali kot politično propagando in jo označili za nasprejemljivo, na drugi strani so naročniki izjavo trdno zagovarjali kot univerzalno sporočilo, ki vse nas opozarja na okoljsko problematiko in jo uporabili za namene promocije regate. Umetnica ni odstopila od svoje ideje in ostala nedosegljiva za komentarje.

Naloga
Na listu dimenzije pokončni A2 (420 × 596 mm) oblikuj tipografski plakat z izjavo: „We’re all in the same boat“.

Izvedba
Plakat lahko oblikuješ analogno ali digitalno črno-belo ali v barvah. Uporabiti smeš le tipografska sredstva (pisave). Uporaba podob (ilustracije ali fotografije) ni dovoljena.

Nasvet
Dobro se seznani z družbenim kontekstom izjave. Premisli o mnogih plasteh njenenega sporočila in se odzovi z lastnim vizualnim jezikom.

Časovnica
– 1. korektura, 18. december 2018: organizacijske skice, zasnova predstavitve (obvezno na papirju)
– 2. korektura, 8. januar 2019: potrditev celote in podrobnosti za izvedbo (obvezno na papirju)
– oddaja s prezentacijo: 15. januar 2019: visokoresolucijski print na papirju, datoteke pdf tukaj

Plakat opremi s kolofonom v velikosti 10 t. e.:
Ime in Priimek, Tipografija II, 2018/2019, 4. naloga: Izjava na plakatu (M. Abramović: „We’re all in the same boat“)

Nagovor diplomantom 2018

Spoštovane diplomantke in diplomanti,

zbrani v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani na slavnostni podelitvi diplomskih listin univerzitetnih študijskih programov 1. in 2. stopnje. Diplomanti Akademije za likovno umetnost in oblikovanje boste prejeli izkaz, s katerim ste pridobili strokovni naslov na področju likovne umetnosti, oblikovanja ali konzervatorstva-restavratorstva.

V preteklem študijskem letu ste z uspešnim zagovorom diplomskega dela potrdili poklicno usposobljenost, pridobljeno v času študija. Opremljeni s posebnimi veščinami, praktičnim znanjem, strokovnim vedenjem in kritičnim mišljenjem ste svojim mentorjem, predvsem pa sami sebi dokazali, da zmorete delovati samostojno.

Počasi, a neizogibno stopate na poklicno pot izven akademskih okvirov. Čeprav nekateri nadaljujete študij na 2. stopnji, že izkušate poklicne situacije, se soočate z izzivi, ki od vas iz dneva v dan zahtevajo vedno več. Spoznavate, da znanje, ki je zagotavljalo uspešen zaključek študija 1. stopnje, morda v tem trenutnku ne zadošča več. A vendarle čutite, da so pridobljene kompetence dobra osnova, na kateri boste zgradili svoje kariere.

Vztrajnost pri vedoželjnosti bo prešla v raziskovanje lastnih avtorskih izrazov, disciplina pri delu vas bo pripeljala do željenih rezultatov, izstop iz cone udobja vam nikoli ne bo dovolil, da bi se nehali učiti.

Za umetniške in oblikovalske prakse so značilne intelektualna brezmejnost, družbena vseprisotnost in kritična odzivnost. Za vas kot posameznike na teh področjih pa je še posebej pomembno, kakšne medčloveške odnose razvijate z neposrednim delom v projektnih skupinah in kako bodo vaše umetniške ali oblikovalske stvaritve vplivale na aktualno družbeno stvarnost.

Njeni pereči problemi so rešljivi le, če jih globje razumemo. Meja med resnico in lažjo nemara še nikoli v zgodovini civilizacije ni bila tako zamegljena, kot je danes. Relativizacija dejstev, širjenje nevednosti, nesprejemanje drugačnosti, nerazumevanje stisk, razpihovanje nestrpnosti, iskanje krivcev, stigmatiziranje šibkih, so najbolj cenena sredstva skrajnih idej, ki nas vulgarno polarizirajo na naše in vaše, na dobre in slabe, na vključene in izključene, na rezidente in migrante, na te s pravicami in one brez. Čeprav, z besedami slovite umetnice Marine Abramović: „We’re all in the same boat”.

Zato bodite že na začetku kariere pogumni in drzni, samozavestni in pripravljeni na tvorno sodelovanje, tudi z drugače mislečimi. Prizadevajte si ustvariti celovito sliko našega prepletenega sveta. Obzorja človeškega duha so neprimerljivo širša od instantne neartikulirane kakofonije znotraj visokotehnoloških in vase zaprtih informacijskih mehurčkov.

Dragi kolegice in kolegi – diplomantke in diplomanti ALUO UL – dovolite: Od vas pričakujemo, da odgovorno prevzamete svoje vloge slikarjev, kiparjev, oblikovalcev in konservatorjev-restavratorjev. Ti poklici so vedno močno vplivali na kulturo in puščali trajne sledi družbenega napredka.

Dobrodošli na palubi! Priložnost in odgovornost za sodobno, solidarno družbo vključenih sta zdaj tudi vaši!

Ljubljana, 29. 11. 2018

Abstrakcija je na koncu tvoje cone udobja

Razstava aktualne ateljejske produkcije ALUO UL z naslovom Abstrakcija je na koncu tvoje cone udobja, galerija Equrna, april 2018

Dandanašnji si razstave umetniških del brez naslova takorekoč težko predstavljamo, a tudi naslovi razstav vedno ne predstavijo prav vsega. Zato si kot obiskovalec zamišljam, na kaj vse me napeljuje zelo privlačen naslov razstave:

Abstrakcija je na koncu tvoje cone udobja.

Abstrakcija je po vsej verjetnosti vezana na likovno izraznost. Pa vendar si dovolim poseči v latinski izvor glagola abstrahere, ki v prevodu pomeni: grobo odvleči stran.

In potem je tu še tvoja cona udobja. Tvoja – obiskovalčeva ali tvoja – umetnikova?

Kdorkoli soočen z ustvarjalnim procesom ve, da je izstop, ali celo prej omenjeni grobi odvlek stran iz cone udobja, pravzaprav novonastala cona udobja za umetnika. Mar ni to mehanizem, v katerem s pomanjkanjem udobja umetnik šele zares svobodno vzpostavlja parametre lastne umetniške produkcije?

Botanične ilustracije ljubljanskih tropov II

Razstava Botanične ilustracije ljubljanskih tropov II v Botaničnem vrtu, februar 2018

Razstava Botanične ilustracije ljubljanskih tropov II slavi povezavo dveh institucij znotraj UL, dveh strok, ki sta povezani bolj, kot si moremo misliti.

Botanika je opisna veda. Znanost, ki raziskuje, opredeljuje, poimenuje, dokumentira, analizira in sistematizira rastlinsko kraljestvo. Skratka, ukvarja se z dejstvi iz narave, ki jih imenujemo flora, po rimski boginji cvetja in pomladi.

Ilustracija je orisna veda. V našem primeru delno interpretativna, v največji meri pa načrtovalska, zato jo je težko umestiti zgolj v pol umetnosti, saj je namenjena reprodukciji z namenom osveščanja najširših množic, kar jo uvršča v disciplino oblikovanja vizualnih komunikacij.

To je le eden od načinov, kako se povezujeta znanost in oblikovanje, ki prav v primeru znanstvene/botanične ilustracije obstaja že stoletja, vse od časov, ko besede botanikov ilustratorji zvesto prenašajo v nedvoumne podobe. 

Brez dvoma gre za izjemno odgovorno delo, saj lahko že neznatna napaka v risbi, barvi ali obliki dela rastline povzroči zmedo, nejasnost, oziroma poda napačno vidno sporočilo bralcu, ki ga želimo objektivno izobraziti.

Tudi zato je povezava znanstvenikov in ilustratorjev, oblikovalcev pri prenosu znanj v vizualno civilizacijo tako zelo pomembna. Prvi vedo, kaj je pomembno sporočiti, drugi vedo, kako to nedvoumno sporočiti znotraj parametrov reprodukcije.

Dovolim si preprost sklep, da ne glede na discipline znotraj znanosti ali oblikovanja strokovnjaki ne moremo drug brez drugega. V procesih objektivnega sporočanja dejstev smo vzajemno odgovorni naši javnosti.

S takim zavedanjem pridobivamo oboji. Predvsem pa mladi, na zahtevno poklicno pot stopajoči študentje na smeri ilustracija, ki jim je na konkretnih primerih omogočen študij v sodelovanju s kolegi botaniki.

Botaničnemu vrtu in OVK UL ALUO se za že drugo izpeljano povezovanje iskreno čestitam. Izražam željo, da vaše/naše dejavnosti postanejo tradicionalne, s čimer bodo še bolj pokazale na dodano vrednost interdisciplinarnega sodelovanja v napredni družbi znanja.

OI, oddaja portfolia seminarskih nalog

Portfolio tvojega udejstvovanja pri predmetu Oblikovanje informacij naj vsebuje vse seminarske naloge.

Obvezno:
Portfolio naj bo realiziran na način pamfletne vezave, na naslovnici pa naj bo napisano: Oblikovanje informacij 2014/2015, Ime in Priimek, mentor: doc. Domen Fras, asistent  Gregor Franken

Rok oddaje:
Na dan izpita/ustnega zagovora sočasno s predstavitvijo izpitnega projekta 100 dni.

OI, 11. seminarska naloga: Hierarhija

Koncept
Z oblikovanjem zavestno vzpostavljamo smiseln red.

Izvedba
Najdi dve besedili, ki si zaslužita boljšo in preglednejšo hierarhijo.
a. besedilo s končnimi podatki (obvestilo, vabilo, ipd, …)
b. besedilo s ponavljajočimi se sklopi podatkov (kazalo, jedilnik, urnik, vozni red, ipd, …)
Na kvadratnem formatu napravi za vsako besedilo posebej smiselno tipografsko hierarhijo.

Nasvet: Pri nalogi uporabi iz preteklih nalog osvojena znanja (mreža, ravnotežje, ritem, porezava, barve, … )

Časovnica
27. maj: oddaja

OI, 10. seminarska naloga: Mreža

Koncept
Delitev formata je eden od temeljev tipografskega oblikovanja. Do harmoničnega razmerja zrcala je mogoče priti na več načinov. Z začetno izbiro formata in njegovo geometrijsko delitvijo, ali s premišljeno mrežo manjših enot, na kateri se vzpostavi sistem stolpcev in vrstic.

Izvedba
Na pravokotnem formatu (možna razmerja 2:3, 3:5, 5:8, 4:7, 8:11, … ali katero drugo) nariši zrcalo na dva različna načina:
a) z geometrijsko delitvijo
b) z mrežo enot
Risba naj bo natančna in nedvoumna. Razvidna morata biti konstrukcijsko načelo in mreža enot. Na vsakem od zrcal prikaži vsaj 3 možnosti delitve stolpcev in vrstic, kar zapolniš s ploskvami.
Na korekture prinesi vse risbe, vsako posebej sprintano na formatu A4. Podpiši se z imenom in priimkom. Svojo stvaritev boš predstavil na skupinski razpravi v seminarju.

Nasvet: Skladnost kompozicije predstavlja enakomeren interval med elementi. Nanj bodi še posebej pozoren.

Časovnica
20. maj: oddaja

OI, 9. seminarska naloga: Modularna abeceda

Koncept
Črke, osnovane na modularnih mrežah, so temeljni tipografski material interaktivnih medijev in obenem stalni oblikovalski problem, ki zahteva celovit premislek, kako spojiti ortogonalni modularni princip z organskimi potezami v črkah.

Izvedba
S pomočjo spletne aplikacije Fontstruct oblikuj in izriši 10 števk in 26 črk latinske abecede. Lahko izbereš minuskule ali majuskule, a jih ne mešaj med seboj. Uporabljaj le dva modula: kvardat in četrtkrog.

Ko zaključiš svojo kreacijo, naloži font na svoj računalnik. Izdelaj vzorčnik na listu A3, ki vsebuje a) pangram in b) niz vseh znakov. V kolofon napiši še ime črkovne vrste, avtorja in letnico nastanka.

Časovnica
13. maj: oddaja

Nasvet: Zamisel fonta najprej skiciraj na karo papir, bodi pozoren na razmerja črkovnih pasov, črk in njihovih anatomskih delov.

OI, 8. seminarska naloga: Vzorec

Koncept A
Iznajdi posamezen element npr: piko, kvadrat, romb, spiralo, … Kopiraj in ponovi element v stolpce in vrstice, da dobiš vzorec. Variiraj prostor med elementi. Nadaljuj z novimi različicami v velikosti, prekrivanju vrstic, spremembi barve in orientaciji elementov. Iz enega elementa naredi vsaj dve različici vzorca.

Koncept B
Kreiraj vzorec, ki je videti naključen. Začni z oblikovanjem posamezne plošče, ki je lahko kakršnekoli oblike, le da se “nevidno“ sklene z drugimi. Najenostavnejša oblika plošče je kvadrat. Znotraj plošče se sme zgoditi karkoli, a robovi morajo biti skladni. Naredi vsaj dve različici vzorca.
Preveri delovanje s kopiranjem in sestavljanjem plošč. Se robovi prekrivajo prav? Je naključnost prisotna ali je ponovljivost preveč očitna?

Izvedba:
Pri obeh konceptih naloge se opri na izkušnje in veščine pridobljene s preteklimi nalogami. Vse končna izdelka predstavi v kvadratnem formatu in jih poimenuj.

Izvedba (rok 6. 5. 2015)
Tehnika izvedbe je poljubna: analogno ali digitalno.

Na korekture prinesi vsak vzorec posebej sprintan na formatu A4. Podpiši se z imenom in priimkom. Svojo stvaritev boš predstavil na skupinski razpravi v seminarju.