OI, oddaja portfolia seminarskih nalog

Portfolio tvojega udejstvovanja pri predmetu Oblikovanje informacij naj vsebuje vse seminarske naloge.

Obvezno:
Portfolio naj bo realiziran na način pamfletne vezave, na naslovnici pa naj bo napisano: Oblikovanje informacij 2014/2015, Ime in Priimek, mentor: doc. Domen Fras, asistent  Gregor Franken

Rok oddaje:
Na dan izpita/ustnega zagovora sočasno s predstavitvijo izpitnega projekta 100 dni.

OI, 11. seminarska naloga: Hierarhija

Koncept
Z oblikovanjem zavestno vzpostavljamo smiseln red.

Izvedba
Najdi dve besedili, ki si zaslužita boljšo in preglednejšo hierarhijo.
a. besedilo s končnimi podatki (obvestilo, vabilo, ipd, …)
b. besedilo s ponavljajočimi se sklopi podatkov (kazalo, jedilnik, urnik, vozni red, ipd, …)
Na kvadratnem formatu napravi za vsako besedilo posebej smiselno tipografsko hierarhijo.

Nasvet: Pri nalogi uporabi iz preteklih nalog osvojena znanja (mreža, ravnotežje, ritem, porezava, barve, … )

Časovnica
27. maj: oddaja

OI, 10. seminarska naloga: Mreža

Koncept
Delitev formata je eden od temeljev tipografskega oblikovanja. Do harmoničnega razmerja zrcala je mogoče priti na več načinov. Z začetno izbiro formata in njegovo geometrijsko delitvijo, ali s premišljeno mrežo manjših enot, na kateri se vzpostavi sistem stolpcev in vrstic.

Izvedba
Na pravokotnem formatu (možna razmerja 2:3, 3:5, 5:8, 4:7, 8:11, … ali katero drugo) nariši zrcalo na dva različna načina:
a) z geometrijsko delitvijo
b) z mrežo enot
Risba naj bo natančna in nedvoumna. Razvidna morata biti konstrukcijsko načelo in mreža enot. Na vsakem od zrcal prikaži vsaj 3 možnosti delitve stolpcev in vrstic, kar zapolniš s ploskvami.
Na korekture prinesi vse risbe, vsako posebej sprintano na formatu A4. Podpiši se z imenom in priimkom. Svojo stvaritev boš predstavil na skupinski razpravi v seminarju.

Nasvet: Skladnost kompozicije predstavlja enakomeren interval med elementi. Nanj bodi še posebej pozoren.

Časovnica
20. maj: oddaja

OI, 9. seminarska naloga: Modularna abeceda

Koncept
Črke, osnovane na modularnih mrežah, so temeljni tipografski material interaktivnih medijev in obenem stalni oblikovalski problem, ki zahteva celovit premislek, kako spojiti ortogonalni modularni princip z organskimi potezami v črkah.

Izvedba
S pomočjo spletne aplikacije Fontstruct oblikuj in izriši 10 števk in 26 črk latinske abecede. Lahko izbereš minuskule ali majuskule, a jih ne mešaj med seboj. Uporabljaj le dva modula: kvardat in četrtkrog.

Ko zaključiš svojo kreacijo, naloži font na svoj računalnik. Izdelaj vzorčnik na listu A3, ki vsebuje a) pangram in b) niz vseh znakov. V kolofon napiši še ime črkovne vrste, avtorja in letnico nastanka.

Časovnica
13. maj: oddaja

Nasvet: Zamisel fonta najprej skiciraj na karo papir, bodi pozoren na razmerja črkovnih pasov, črk in njihovih anatomskih delov.

OI, 8. seminarska naloga: Vzorec

Koncept A
Iznajdi posamezen element npr: piko, kvadrat, romb, spiralo, … Kopiraj in ponovi element v stolpce in vrstice, da dobiš vzorec. Variiraj prostor med elementi. Nadaljuj z novimi različicami v velikosti, prekrivanju vrstic, spremembi barve in orientaciji elementov. Iz enega elementa naredi vsaj dve različici vzorca.

Koncept B
Kreiraj vzorec, ki je videti naključen. Začni z oblikovanjem posamezne plošče, ki je lahko kakršnekoli oblike, le da se “nevidno“ sklene z drugimi. Najenostavnejša oblika plošče je kvadrat. Znotraj plošče se sme zgoditi karkoli, a robovi morajo biti skladni. Naredi vsaj dve različici vzorca.
Preveri delovanje s kopiranjem in sestavljanjem plošč. Se robovi prekrivajo prav? Je naključnost prisotna ali je ponovljivost preveč očitna?

Izvedba:
Pri obeh konceptih naloge se opri na izkušnje in veščine pridobljene s preteklimi nalogami. Vse končna izdelka predstavi v kvadratnem formatu in jih poimenuj.

Izvedba (rok 6. 5. 2015)
Tehnika izvedbe je poljubna: analogno ali digitalno.

Na korekture prinesi vsak vzorec posebej sprintan na formatu A4. Podpiši se z imenom in priimkom. Svojo stvaritev boš predstavil na skupinski razpravi v seminarju.

OI, 7. seminarska naloga: Okvir

Koncept
Vidno sporočila so vedno omejena z robom medija. Premišljen stik podob in besedila z navideznim ali fizičnim robom bralcu ponuja dodatne interpretacije likovne pripovedi. Kadriranje je sestavni del strukturiranja informacije. Izberi eno podobo, ki jo kot vizualni esej predstaviš v najmanj 3 različnih kadrih, pri čemer moraš dosledno upoštevati sledeča razmerja kompozicij: 1:1, 2:3, 3:2, 16:9, 1:2

Pri izvedbi naloge vključi že pridobljene izkušnje iz preteklih nalog … Še posebej bodi pozoren na odnose obravnavo roba (živ rob ali margina).

Izvedba (rok 6. 5. 2015)
Tehnika izvedbe je poljubna: analogno ali digitalno.

Na korekture prinesi izvorno podobo in vse kadre, vsakega posebej sprintanega na formatu A4. Podpiši se z imenom in priimkom. Svojo stvaritev boš predstavil na skupinski razpravi v seminarju.

OI, 6. seminarska naloga: Plasti in prosojnost

Koncept
S plastmi tvorimo vizualne pripovedi. Najdi podobo (risba, fotografija, … ) ki ji z dodajanjem ali odvzemanjem plasti (ploskve različnih oblik) nadgradiš vizualno narativnost. Sestavi dve kompoziciji, kjer je ista podoba glede na ostale elemente:

– podoba je primarna
– podoba je sekundarna

Pri izvedbi naloge vključi že pridobljene izkušnje z ritmom, ravnotežjem, obliko in protiobliko, barvami … Še posebej bodi pozoren na odnose med barvnimi ploskvami, obravnavo roba ipd. Uporaba besedil ali naslovov ni dovoljena, lahko pa uporabiš črke kot abstraktne likovne forme.

Izvedba (rok 8. 4. 2015)
Tehnika izvedbe je poljubna: analogno ali digitalno, obvezen je le format izdelkov: 1:1 (180 × 180 mm), kvadratni. Kompozicijo naj obroblja tanka črna črta.

Na korekture prinesi izvorno barvno kombinacijo in vse tri kompozicije, vsako posebej sprintano na formatu A4. Podpiši se z imenom in priimkom. Svojo stvaritev boš predstavil na skupinski razpravi v seminarju.

OI, 5. seminarska naloga: Barva

Koncept
Barva je pomemben likovni element vidnega sporočanja. Najdi tako sporočilo (tiskovina, plakat, logotip, spletna stran) z določeno barvno kombinacijo, za katero ugotoviš, da je njen barvni kod pomemben dejavnik likovnega jezika. Analiziraj ta barvni kod po tipu barv (primarni, sekundarni, terciarni) in tipu kontrasta (komplementarni ali analogni).
Iz izluščenih barv sestavi tri poljubne barvne kompozicije:

– kompozicija iz izluščenih barv
– kompozicija, komplementarna izluščenim barvam
– kompozicija, pri kateri se zgodi efekt barvne spremembe (Bezold, Crispen, …)

Pri izvedbi naloge vključi že pridobljene izkušnje z ritmom, ravnotežjem, obliko in protiobliko … Še posebej bodi pozoren na odnose med barvnimi ploskvami.

Izvedba (rok 8. 4. 2015)
Tehnika izvedbe je poljubna: analogno ali digitalno, obvezen je le format izdelkov: 1:1 (180 × 180 mm), kvadratni. Kompozicijo naj obroblja tanka črna črta.

Na korekture prinesi izvorno barvno kombinacijo in vse tri kompozicije, vsako posebej sprintano na formatu A4. Podpiši se z imenom in priimkom. Svojo stvaritev boš predstavil na skupinski razpravi v seminarju.

OI, 4. seminarska naloga: Protioblika in oblika

Koncept
Sestavni del vsake črke sta njen črni in beli del. Če črko izoliraš in zelo povečaš, postane abstraktna likovna forma. Sploh v primeru, da jo zavrtiš ali zrcališ. Izberi dve črki, ki imata izrazito privlačne protioblike. Loči protioblike od oblik in jih z zvračanjem, zrcaljenjem ali vrtenjem (nobeno pačenje ni dovoljeno) formiraj v tri črnobele kompozicije:
– enkratno (manj elementov)
– ponavljajočo (več elementov v ritmih)
– alternirajočo (več elementov, ki spreminjajo lego, velikost, ipd, …)

Pri izvedbi naloge vključi že pridobljene izkušnje z ritmom, ravnotežjem, merilom … Še posebej bodi pozoren na kadriranje, npr,: kompozicija z živim robom ima lahko močnejšo vizualno pripoved.

Izvedba (rok 1. 4. 2015)
Tehnika izvedbe je poljubna: analogno ali digitalno, obvezen je le format izdelkov: 1:1 (180 × 180 mm), kvadratni. Kompozicijo naj obroblja tanka črna črta.

Na korekture prinesi vse tri kompozicije, vsako posebej sprintano na formatu A4. Podpiši se z imenom in priimkom. Svojo stvaritev boš predstavil na skupinski razpravi v seminarju.

OI, 3. seminarska naloga: Merilo

Koncept
Zberi stvari, ki predstavljajo svet v malem, npr: figurice, igrače, kose vzorcev, …

Izvedba (rok 25. 3. 2015)
Fotografiraj te predmete tako, da spremeniš gledalčev občutek za merilo. Poizkusi postaviti predmete v zanje nevsakdanje okolje. Dvig ali spust kamere ponuja dramatične poglede. Izrez fotografije naredi tako, da dobiš dvomljivo oz. varljivo merilo predmeta na sliki.
Tehnika izvedbe je poljubna, obvezen je le format izdelkov: 3:2, pokončni ali ležeči je stvar osebne izbire.
Prva slika naj bo tista, ki spremnija merilo. Iz druge slika predmeta pa mora biti razvidna njegova absolutna velikost.
Na korekture prinesi dva printa na formatu A4. Podpiši se z imenom in priimkom. Svojo stvaritev boš predstavil na skupinski razpravi v seminarju.

OI, 2. seminarska naloga: Ritem in Ravnotežje

Koncept
Najdi motiv iz katerega zgradiš 4 vizualne študije: dve sta podrejeni zakonitostim likovnega ritma, dve pa zakonitostim likovnega ravnotežja.

Izvedba (rok 18. 3. 2015)
Tehnika izvedbe je poljubna: analogno ali digitalno, obvezen je le format izdelkov: 3:2, pokončni ali ležeči je stvar osebne izbire. Če so kompozicije trodimenzionalne, jih fotografiraj.

Na korekture prinesi vsako od štirih študij posebej sprintano na formatu A4. Podpiši se z imenom in priimkom. Svojo stvaritev predstaviš na skupinski razpravi v seminarju.

OI, 1. Seminarska naloga: Točka, linija, ravnina

Koncept
Naredi seznam pojmov, ki nimajo prave vidne podobe, npr. čustva (strah, upanje, jeza, pogum, zavist, …)

Izvedba (rok 11. 3. 2015)
Izberi si eno besedo. Uporabi točke in linije, da oblikuješ oz. konstruiraš to besedo razumljivo in ekspresivno obenem. Na voljo so fizične/analogne ali digitalne poteze in osebna gestikulacija. Če bo izdelek trodimenzionalen, ga fotografiraj.

Na korekture prinesi print na formatu A4. Podpiši se z imenom in priimkom. Svojo stvaritev boš predstavil na skupinski razpravi v seminarju.

OI, Izpitni projekt: 100 dni

Koncept
Začenši s četrtkom, 4. marcem 2015, izvedi oblikovalsko delo, ki si ga sposoben opraviti vsakodnevno. To rutino naredi prav vsak dan do petka, 12. junija 2015, ko bo zadnji dan projekta in boš delo zaključil točno s stoto ponovitvijo.

Edina omejitev in hkrati obveza izbranega delovanja je, da ga je treba v določeni obliki ponoviti vsak dan, in da mora biti vsaka ponovitev dokumentirana za predstavitev. Izbira medija in končna oblika predstavitve projekta sta popolnoma prosti.

Za predstavitev izpitnega projekta bo na voljo 7 minut v sklopu ustnega zagovora.

Nasvet
Pri načrtovanju vizualnega jezika izpitnega projekta in oblikovanju informacij, ki jih boš zbral s stodnevnim delom, se opiraj na znanja pridobljena na predavanjih in s seminarskimi nalogami.

Izpitni roki
15. junij 2015
22. junij 2015
23. junij 2015
31. junij 2015